تلفن همراه یکی از بستگان نزدیک(پدر،مادر،برادر،خواهر،عمو....)
بازه مجاز از 1382/1/1 تا 1391/7/1