وب سایت مجتمع دبیرستان های (دخترانه،پسرانه) دانشگاه ولایت ایرانشهر
تمامی حقوق این وب‌سایت برای dpdi.ir محفوظ است.
//--------------------------------------------------------------------------------------------- function sendComment() { if(isEmpty(gel('TxtComment'))) { alert('نظر را وارد کنید'); gel('TxtComment').focus(); return; } gel('BtnSend').disabled = true; gel('WaitDIVComment').style.display = ''; reGetFromHttpRequest('post','http://www.dpdi.ir/Responser.aspx?Action=Comment', 'FrmComment', function(){ if(!isInt(result) || result==-1) return; gel('BtnSend').disabled = false; gel('WaitDIVComment').style.display = 'none'; var Divobj = document.createElement('div'); Divobj.id = 'Usercmd_'+result; Divobj.className = 'Comment'; Divobj.innerHTML= " " + " "+(isEmpty(gel('Alias'))?'کاربر مهمان':gel('Alias').value)+":
\n" + "

"+gel('TxtComment').value.replace(/\n/g,'
')+"

" + "

[نظر شما پس از تایید مدیر، بطور دائم در سایت قرار می گیرد]

"; gel('CommentsList').appendChild(Divobj); }); } //--------------------------------------------------------------------------------------------- function delComment(id) { if(confirm('آیا مطمئن هستید?')) { getFromHttpRequest('get','http://www.dpdi.ir/Responser.aspx?Action=DelComment&CId='+id,null,function(){ document.getElementById('Usercmd_'+id).style.display='none';}); } } //--------------------------------------------------------------------------------------------- function rateFunc() { getFromHttpRequest('get','http://www.dpdi.ir/Responser.aspx?Action=Rating&Module=News&RelId=-1&Rate='+Rating.getValue(), null, function(){}); } var Rating = null; if(gel("Rating")) Rating = new Spry.Widget.Rating("Rating", {rateHandler:rateFunc, allowMultipleRating:false, ratingValue:0}); //---------------------------------------------------------------------------------------------